Wildlife / Mountain goat

Previous Index Next

Mountain goat

Mountain goat
Mount Evans, Colorado, USA