Wildlife / Killer whale

Previous Index Next

Killer whale

Killer whale
British Columbia, Canada